Wildlife

Dileuwch gynllun y Llwybr Coch yn Sir y Fflint

Helpwch ni i achub Leadbrook Wood a’r dolydd

Cymerwch rhan yn Saesneg

Helpwch ni i lunio dyfodol mwy gwyllt ar gyfer Leadbrook Woods, y dolydd gerllaw a phobl Cymru trwy gefnogi ein llythyr agored at Ken Skates, y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ac at Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru.

Mae prosiect y 'Llwybr Coch' arfaethedig yn ffordd ddeuol 13km yn Sir y Fflint a fydd yn cysylltu â choridor yr A55 yng Ngogledd Cymru. Fe fyddai'r datblygiad hwn yn niweidio neu'n dinistrio cynefinoedd bywyd gwyllt fel coetir hynafol, dolydd llawn blodau gwyllt, hen wrychoedd ac yn bygwth rhywogaethau gan gynnwys ystlumod, tylluanod, moch daear a madfallod dwr cribog.

Mae ein Llythyr Agored wedi cael ei ysgrifennu gan ffermwyr, pobl fusnes, perchnogion tai, gwleidyddion lleol o bob plaid yn ogystal â phobl leol sy’n caru tirwedd a bywyd gwyllt ardal Leadbrook a’r dolydd gerllaw. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i ddileu ei chynllun ar gyfer adeiladu'r briffordd pedair lôn newydd hon, a fyddai'n mynd yn syth trwy dirwedd hynafol a hardd, gan ddinistrio cefn gwlad yr ydym yn ei garu a niweidio busnesau a bywoliaethau.

Anfonwch eich neges heddiw

Rydym yn eich annog i ychwanegu unrhyw sylwadau ychwanegol sydd gennych am y cynnig hwn – fe allwch chi deipio yn y blwch. Bydd eich neges yn cael ei harddangos ar y dudalen nesaf ac yn cael ei hanfon at y ddau Weinidog, yn ogystal ag at eich Aelodau o'r Senedd os ydych chi'n byw yng Nghymru.

Fe fyddem yn gwerthfawrogi'n fawr clywed unrhyw ymatebion gan y Gweinidogion, neu gan eich Aelodau o'r Senedd. Rhowch wybod i ni ar  info@northwaleswildlifetrust.org.uk

 

Rhagor am y Llwybr Coch ac awgrymiadau ar gyfer eich neges eich hun

Dyma’r cynllun priffyrdd newydd mwyaf o bell ffordd yng Nghymru gyfan.

Ai priffordd newydd yw'r unig opsiwn?

Mae Llywodraeth Cymru yn honni ei bod wedi cynnal ymchwil ddigonol i'r prosesau modelu ac arfarnu traffig ac wedi dewis parhau â chynlluniau ar gyfer ffordd newydd. Er ein bod yn cydnabod bod problemau ar adegau gyda thagfeydd yn yr ardal hon, nid ydym yn argyhoeddedig y bydd yr cynllun hwn yn mynd i'r afael â'r problemau; rydym yn hyderus y gellid mynd i’r afael â nhw gan ddefnyddio atebion cynaliadwy dychmygus yn lle adeiladau’r ffordd newydd hon, a thrwy wneud hynny ein helpu ni i adeiladu Cymru wytnach.
Beth fyddai effaith y briffordd newydd?

Byddai'r ffordd ddeuol newydd yn:

  • achosi difrod nad oes modd ei adfer i fywyd gwyllt a’r dirwedd - gan rwygo trwy goetir hynafol, dolydd blodau gwyllt a hen wrychoedd, a hynny ar draws y dirwedd
  • Bygwth rhywogaethau brodorol fel ystlumod, tylluanod, madfallod dwr cribog a moch daear
  • Dinistrio ardaloedd enfawr o dir fferm gwerthfawr - gan gynnwys fferm organig sydd wedi ennill gwobrau - a dinistrio daliadau fferm hyfyw
  • Niwed busnesau a bywoliaethau, sydd eisoes yn dioddef o ganlyniad i bandemig Covid
  • Niweidio cymunedau lleol trwy eu torri yn eu hanner

Llwybr y Llwybr Coch: (yn agor PDF o wefan Llywodraeth Cymru)

Wildlife Trust Wales

Ychwanegwch eich enw i’n llythyr ni

A wnewch chi gefnogi ein llythyr agored at Ken Skates, y Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, ac at Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford. Os ydych chi'n byw yng Nghymru, a fyddech cystal â danfon neges at eich Aelodau o'r Senedd hefyd (cliciwch y botwm pan ofynnir i chi).

Cadwch mewn cysylltiad â'ch Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt!

Fe fyddem wrth ein bodd i gadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'r gwaith y mae'r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn ei wneud i amddiffyn natur, a ffyrdd eraill y gallwch chi ymwneud â bywyd gwyllt yn eich ardal leol. Anfonir eich manylion cyswllt at eich Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt leol.

Rydym yn addo amddiffyn eich data yn unol â Pholisi Preifatrwydd yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.

Os ydych chi'n aelod neu'n gefnogwr presennol o'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol os hoffech chi ddiweddaru sut rydych chi'n clywed ganddyn nhw.

Nature scene in silhouette